Beleidsplannen

Pedagogische visie en beleid
In het Pedagogisch Beleid wordt de, voor onze peuteropvang, kenmerkende visie op de opvang voor kinderen beschreven. We beschrijven de manier waarop wij de kinderen een emotioneel en sociaal veilige omgeving bieden. Vanuit die basis stimuleren wij de kinderen in het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale competenties en zorgen voor de overdracht van normen en waarden. 

Hoe wij zodoende zorgen dat de kinderen spelenderwijs bij ons kunnen leren is te lezen in de actuele versie van ons Pedagogisch beleidsplan link naar pedagogisch beleidsplan; deze ligt ook ter inzage op locatie.

Pedagogisch klimaat in de praktijk

  • Bieden van veiligheid; we vinden het belangrijk dat het kind zich thuis voelt, geborgen en veilig waardoor het zich voldoende kan ontwikkelen om door te kunnen groeien 
  • Persoonlijke competenties; om de kinderen zich te laten ontplooien werken we kindgericht, kijken waar het kind behoefte aan heeft, de talenten te benutten en daar waar nodig te stimuleren. Dit doen we door diverse materialen, activiteiten en spel aan te bieden 

  • Sociale competenties; de kinderen leren door te spelen in allerlei hoeken, diverse vormen van spel aanbod. Van elkaar kunnen ze leren, een ouder kind leert een jonger kind dat nog beperkt is en een jonger kind leert van een ouder kind hoe je dingen kunt doen 

  • Normen en waarden; respect voor elkaar, het goede voorbeeld geven, positieve manier met elkaar omgaan, grenzen stellen als ze zich veilig voelen en dan groeit het zelfvertrouwen 

Beleidsplan veiligheid en gezondheid
In het beleidsplan veiligheid en gezondheid maken we inzichtelijk hoe we de fysieke veiligheid en gezondheid van de kinderen op onze locatie waarborgen. We omschrijven onder andere hoe we zorgen voor een hygiëne, hoe we grensoverschrijdend gedrag voorkomen, hoe we grote risico's uitsluiten en de kinderen leren omgaan met kleine risico's. Hoe en waarom we dat zo doen, is te lezen in ons beleidsplan veiligheid en gezondheid dat U telefonisch kunt opvragen of op de locatie te inzage ligt. 

Klachten
De ouders ontvangen een informatieboekje met daarin informatie over klachten. Als bijlage is er een klachtenformulier toegevoegd. Indien de ouders met een klacht komen is het wenselijk om deze eerst bespreekbaar te maken met desbetreffende persoon. Komen de ouders er niet uit dan kan men via de site www.degeschillencommissie.nl  hier ook een melding doen waarop er contact wordt opgenomen met desbetreffende persoon. Op de peuteropvang ligt een klachtenreglement, maar ouders kunnen dit ook doen via bovengenoemde site. We  worden ieder jaar gecertificeerd door deze geschillencommissie als we vrij zijn van klachten. Dit certificaat hangt zichtbaar bij de deur van de peuteropvang. 

LRK REGISTRATIE NR 241301579