De medezeggenschapsraad

Sinds februari 1982 is de wet "Medezeggenschap in het onderwijs" van kracht. De wet regelt de samenwerking tussen ouders, school en schoolbestuur en geeft aan waar de MR instemmingsrecht dan wel adviesrecht heeft. In een reglement hebben de (G)MR-en van de scholen van Eduquaat dit vastgelegd. De MR toetst beleids- en bestuursaangelegenheden, met name de sterk schoolgebonden onderwerpen, op grond van dit reglement; De MR houdt zich met name bezig met het doel en de inhoud van het onderwijs op onze school en de plannen die het bestuur uitvoert voor onze school. De MR en GMR kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Het reglement kan bij de leden van de MR/GMR of bij de schoolleiding ingezien worden.
Ouders zijn welkom om bij de vergaderingen aanwezig te kunnen zijn. De agenda wordt twee weken voor de vergadering via ouderportaal gedeeld, waarna de voorzitter (ljmjacobs@gmail.com) gemaild kan worden om aan te melden. Notulen worden na goedkeuring door de MR, geplaatst in de boekenkast van het ouderportaal. 
 
Heeft u belangstelling in het werk van de MR? Laat het ons dan weten !
 
In de MR hebben zitting:
 
Namens de ouders:                                                     
Wilco Mol

Leon Jacobs
ljmjacobs@gmail.com 
 (voorzitter MR)                           
                   
Namens het team:
Marjon Brüll - Wolters 
m.wolters@eduquaat.nl    

Erna Claes
e.claes@eduquaat.nl     

In de GMR hebben zitting:

Namens de ouders
Janske van Santvoort
jvansantvoort@hotmail.com 

Namens het team:
Maria Gubbels - Korten
m.gubbels@eduquaat.nl