Ambitie

KindCentrum Altweerterheide legt een basis voor het voortgezet onderwijs, maar ook een basis voor het leven. Dit kan alleen als er op de school een goed pedagogisch klimaat is.
We streven naar een klimaat:
  • waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig en geaccepteerd voelen, elkaar  
          vriendelijk benaderen en van elkaar hulp mogen verwachten;
  • waarin ieder kind zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen
  • waarin je kunt genieten van en met elkaar;
  • waarin orde en regelmaat normaal zijn;
  • waarin leerkrachten de kinderen stimuleren tot samenwerking en hen waarderen voor
         hun inzet;
We leren de kinderen natuurlijk lezen, schrijven, rekenen, taal, wereldoriëntatie en Engels  met moderne methodes, waarbij we goed kijken of deze ook bijdragen aan de verdere vorming van het kind. We besteden aandacht aan de emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling, creativiteit en zelfstandigheid van het kind
 
Om goed aan te kunnen sluiten op de leerbehoeften van kinderen van deze tijd is de afgelopen jaren geïnvesteerd in klassenmanagement. Onderdelen hiervan zijn:
•    Het doorontwikkelen van zelfstandig werken waardoor de leerkracht meer ruimte heeft voor maatwerk en begeleiding van individuele leerlingen.
•    Meer groepsdoorbrekend werken, waardoor kinderen kunnen leren van en met elkaar: o.a. schoolbreed tutorlezen en creamomenten voor de onderbouw en de bovenbouw.
•    Inzet van software om adaptief te kunnen werken.
 
Los van aanpassingen op organisatorisch gebied vraagt dit ook een verandering in houding en handelen van de leerkracht. In de begeleiding van leerlingen die zich eigenaar voelen van hun leerproces en intrinsiek gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen, waarbij ze zicht hebben op hun kwaliteiten en ontwikkelpunten.